1206مورخ 6/11/93

 

 

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                               1206مورخ 6/11/93

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً،پیرو صورتجلسه ابلاغی مجمع عمومی مورخ 7/10/93 و مکاتبات اینجانبان به شماره های  1171 مورخ 30/10/93 و 1175 مورخ 21/10/93 و 1176 مورخ 21/10/93 و 1181 مورخ 23/10/93 و 1183 مورخ 27/10/93 متاسفانه تا کنون اقدامی که بازرسان بتوانند بخشی از انتظارات مجمع عمومی مذکور را پاسخگو باشند حاصل نشده ، مستدعی است دستور فرمایئد به هر نحو که موجبات وقفه در عملیات جاری سازمان را پیش نیاورد ، اسناد و مدارک درخواستی علی الخصوص پاسخ سوالات مجمع عمومی را در اختیار گذارند چنانچه پاسخ سوالات مجمع عمومی و مجموعه نامه های ارسالی حداکثر تا15/11/93 کلیه مراحل لازم را سپری ننماید اعمال ماده 54 و بند " الف " ماده 82 و در نهایت برگزاری مجمع عمومی عملا با مانع روبرو خواهد شد که اینجانبان از این بابت مسئولیتی را نخواهیم پذیرفت .

 

                                                   بازرسان سازمان

            یوسف وثوقی                                                           فرشید عزت پور