1196 مورخ 2/11/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                                  1196 مورخ 2/11/93

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً، آقایان دکتر / مهندس   رامین کوره داوودی و رامین دانائی   به استناد بند " ث " ماده 82 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حدود اختیارات ذیل معرفی میگردد. مستدعی است دستور فرمائید همکاری لازم با ایشان معمول فرمایند.

حدود اختیارات :

 بررسی دفاتر کارکرد مهندسین دفتر اجرای برق سازمان کلیه  شهرهای استان

سالهای 91-92-93

 

                                            بازرسان سازمان

 

            یوسف وثوقی                                                         فرشید عزت پور