1186 مورخ 27/10/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                        1186 مورخ 27/10/93

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً، با عنایت به اینکه بازرسان سازمان به منظور کنترل کارکرد دفاتر حقیقی و حقوقی با همکاری شرکت خدمات مهندسی داده نگار اقدام به تهیه نرم افزار نموده است ، و پیشرفت کار بیش از 80 درصد می باشد لهذا مستدعی است ، دستور فرمائید  نسبت به پرداخت سه میلیون تومان بصورت علی الحساب به شرکت مذکور اقدام گردد.

 

                                             بازرسان سازمان

               یوسف وثوقی                                                      فرشید عزت پور