1185 مورخ 27/10/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                           1185 مورخ 27/10/93

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً، مستدعی است ، دستور فرمائید  به منظور ارتباط بازرسان سازمان با اعضا نسبت به خریداری پنل اس ام اس جمعی از شرکت سپاهان گستر و با شارژ اولیه 000/000/5 ریال اقدام و تحویل فرمایند.

 

 

                                            بازرسان سازمان

               یوسف وثوقی                                                      فرشید عزت پور