1183 مورخ 27/10/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                             1183 مورخ 27/10/93

ریاست محترم سازمان

باسلام

احتراماً، مستدعی است دستور فرمائید  واحد مجریان کارکرد سالهای 1391 و 1392 و نه ماهه اول 1393 را به تفکیک شهرستانها ، حقیقی و حقوقی و قید نام مالک و دیگر مشخصات تحویل بازرسان فرمایند.

 

 

 

                                              بازرسان سازمان

               یوسف وثوقی                                                      فرشید عزت پور