1181 مورخ 23/1093

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                             1181 مورخ 23/1093

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً، خواهشمند است دستور فرمائید لیست کلیه پرسنل سازمان در سطح استان ( تمام وقت و پاره وقت ) با شرح وظایف مربوطه ، تاریخ شروع بکار و تصویر آخرین قرارداد منعقده به ضمیمه چارت سازمانی را در اختیار بازرسان قراردهند .

 

 

                                            بازرسان سازمان

            یوسف وثوقی                                                         فرشید عزت پور