1176 مورخ 21/10/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                              1176 مورخ 21/10/93

ریاست محترم سازمان

باسلام

احتراماً، مستدعی است دستور فرمائید اسامی ترکیب اعضای محترم هیئت رئیسه گروههای تخصصی درکلیه رشته ها (به تفکیک هررشته) را معرفی فرمایند.

                                                بازرسان سازمان

               یوسف وثوقی                                                      فرشید عزت پور