رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پروانه اشتغال خود را تحویل راه و شهرسازی داد

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را به اداره کل راه و شهرسازی کردستان تحویل داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به مصوبه جلسه 207 شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی برای روسا و کارکنان سازمان، این اقدام را در راستای تحقق مصوبه یادشده دانست.

مهندس محمودی شفاف سازی و رعایت عدالت حرفه ای  ورفاه مردم استان را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.

رئیس سازمان از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواست تا با مشارکت خود در جهت تحقق این امر با انتقادات و پیشنهادات سازنده برای ارتقای همه جانبه سازمان گام بردارند.

مهندس امید محمودی پایه ارشد مکانیک و فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت است.

وی از سال 1381 دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد.