دوره آشنایی با شرح وظایف مجری

 دوره آشنایی با شرح وظایف مجری 
تاریخ برگزاری : 96/9/29

ارتقاء صلاحیت اجرا رشته های عمران و معماری

تاریخ آزمون : 96/10/3ساعت 11صبح

مدرس :مهندس نریمان ذوالفقار نسب

مجری :دانشگاه کردستان  

کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان