ﺗﺠﺮﺑﯿﺎتﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان منتشر شد

مهندس ابراهیم حمزه زاده عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از انتشار کتابچه ﺗﺠﺮﺑﯿﺎتﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان خبر داد.

وی دراین رابطه اظهار داشت: این کتابچه با کوشش گروه تخصصی معماری دوره هفتم شورای مرکزی تهیه شده است.

مهندس حمزه زاده افزود: آيين نامه ها و دستورالعمل هايي در جهت ارتقای جايگاه معماري در كشور در حال تدوين است که بزودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین اعلام داشت: دستورالعمل پيشنهادي مبحث ٢٢ و تجربيات جهاني در خصوص  مقررات ملي در ساختمان ( كشور آلمان) آماده چاپ است .

مهندس حمزه زاده رئیس کارگروه بررسی تجربیات جهانی درخصوص مقررات ملی ساختمان در معماری دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور است.