گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی، حقوقی و اجرایی

قابل توجه مجریان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
گودبرداری در کارهای شهری از منظر ایمنی، حقوقی و اجرایی
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایید یا با شماره های سازمان 33564876 - 33564874  داخلی 117 تماس حاصل فرمایید