گزارش فعاليت هاي گروه تخصصي معماري از بدو شروع تا پايان شهريورماه

گزارش فعاليت هاي گروه تخصصي معماري از بدو شروع تا پايان شهريورماه 


1-      برگزاري مرتب و منظم جلسات گروه تخصصي معماري بصورت هفتگي و بعضا دو بار در هفته

2-      برگزاري مرتب و منظم جلسات ماهيانه گروه معماري در پايان هرماه روزپنجشنبه

3-      موارد مطروحه و بررسي شده در جلسات گروه معماري :

-          برگزاري همايش روز معمار در ارديبهشت ماه و تجليل از معماران پيشکسوت

-          هماهنگي با گروه تخصصي نقشه برداري و برگزاري چندين جلسه مشترک با آنها در مورد وظايف نقشه بردار و تهيه کروکي و پياده کردن نقشه با توجه به فايل نقشه برداري که در اختيار مهندس معمار توسط نقشه بردار جهت طراحي تهيه گرديده است.

-          پيگيري و تدوين مراحل نظارت معماري

-          تهيه چک ليست نقشه هاي معماري با خانم مهندس نازککار نماينده مسکن و شهرسازي

-          شرکت در جلسات مشترک با گروه تخصصي معماري و اداره استاندارد در مورد آسانسور

-          پيگيري و به انجام رساندن طراحي معماري براي ساختمانهاي گروه الف در شهرستانها که قبلا توسط مهندس سازه انجام مي گرفت.

-          درمورد تعرفه هاي شهرستان با ضريب کاهشي80 يا 75% قبلا انجام مي شد و اکنون بصورت 100% و همانند مرکز استان اعمال مي گردد.

-          تهيه ليست کتابهاي مورد نياز معماري براي تجهيز کتابخانه تخصصي سازمان نظام مهندسي

-          برگرداندن ساختمانهاي دو طبقه و پيلوت از گروه الف به ب و اعمال نظارت معماري توسط معمار که بازهم قبلا توسط مهندس سازه انجام مي گرفت.

-          تهيه و تدوين راهنماي ترسيم نقشه هاي معماري

-          تهيه و ويرايش وظايف نظارت معماري

-          تدوين برگه هاي مراحل پيشرفت کارها و نظارت معماري فرم هاي سه برگي

-          ارائه راه کار براي تهيه و ترسيم نقشه هايي که به کميسيون ماده 5 ارسال مي گردد.

-          بررسي نقشه هاي معماري ساختمانهاي دفاتر نمايندگي مريوان ، ديواندره ، قروه ، سقز که طراحي شده بود.

-          اعمال ضوابط و مقررات و الزامات عمومي ساختمانها مبحث 4 در طراحي نقشه هاي معماري و کنترل نقشه هاي معماري از جمله ( ارتفاعات جان پناه ، عرض پله ها ، نرده هاي تراس و راه پله و ... )

-          اعتراض به درصد تعرفه خدمات طراحي و نظارت در بخش معماري که با دلايل قانع کننده و توجيهي بررسي گرديده و پيگيري آن

-          تصميم گيري در مورد ساختمانهايي که واقع در بافت فرسوده که بايستي نقشه برداري آن در دو مرحله انجام گيرد.

-          پيگيري و تلاش جهت بومي سازي شيوه نامه ( مبحث 2 )

-          پيگيري و تاکيد گروه تخصصي معماري برحضور کارشناس و ناظر معمار در زمينه نظارت معماري بعنوان ناظر مضاعف

-          پيگيري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي براي مهندسين ساختمان در کردستان عراق براي صدور خدمات مهندسي

-          پيگيري در مورد ساختمانهايي که مالک اقدام به احداث طبقه مازاد مي گردد و اين مساله منجر به تغيير گروه ساختماني مي گردد و بدليل مشکلات ايجادشده در قسمت نظارت ، نظارت توسط مهندس قبلي انجام گردد.

-          پيگيري درمورد سهميه و کارکرد اعضاي گروه معماري از سال 87 به بعد بصورت ريالي با ارائه راه کار براساس سنوات گذشته

برگزاري جلسات مشترک با گروه سازه در مورد موارد ذيل :

-          مهار جان پناه در سقف

-          زه کشي پشت ديوارهاي حائل

-          کنترل اکس بندي و ستونگذاري با توجه به ابعاد و اعمال آن در پلانهاي معماري

-          ابعاد تيرهاي سازه اي در پلانها و بادبند و کدهاي ارتفاعي

-          پيگيري در مورد نظارت معماري بصورت مرحله اي با توجه به کيفيت نامناسب مصالح مختلف و فرسايش آن و نبود نيروهاي کارآمد آموزش ديده اجرايي و دوره نظارت معماري از مادام العمر بودن بصورت 4 سال بعد از مراحل پايان کار تقليل يابد.

-          مقرر گرديد براي نقشه هاي کميسيون ماده پنج :

حق الزحمه دريافتي توسط مهندس معمار داراي صلاحيت و پروانه اشتغال متراژ نقشه ارسالي به کميسيون ماده پنج ، 50% تعرفه طراحي معماري در گروه ساختماني دريافت گردد.

-          ارجاع کار و کنترل آن توسط مهندسين داراي صلاحيت توسط گروه تخصصي معماري و نقشه هاي ارسالي پس از کنترل بايستي مهمور به مهر کنترل نقشه معماري باشد.