گزارش تصویری بازدید هیاتی سازمان از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و  نظارت بر توزیع کمک های جمع آوری شده گزارش تصویری بازدید هیاتی سازمان از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و  نظارت بر توزیع کمک های جمع آوری شده