گزارش بازرسین در مورد عملکرد تراز سال 95 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

گزارش بازرسین در مورد عملکرد تراز سال 95

 

در راستای انجام وظایف بازرسان به استناد ماده 82 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پس از تحویل تراز مالی سازمان در مورخ 5/6/96 وگردآوری و مطالعه و بررسی اسناد و مدارک لازم در سطح دسترسی بازرسین و با توجه به محدودیت زمانی و برگزاری جلسات متعدد با مشاور مالی همکار بازرسین ، حسابرس رسمی کارشناسان امور مالی سازمان ،گزارش این بازرسین به شرح ذیل تقدیم مجمع عمومی می گردد:

1-در خصوص انحراف از ردیفهای بودجه ای با توجه به مصوبات مجمع عمومی در خصوص بودجه که تا 10% انحراف را مجاز دانسته به استحضار می رساند در هیچ گونه از ردیفهای بودجه انحراف افزایشی مشاهده نشده است. 

2- مغایرت در نسبت 4% و 5% دریافتی از اعضاء مجدداً قابل مشاهده است ، البته مقدار این مغایرت نسبت به سال 94 قابل اغماض می باشد ( حدوداً 10 میلیون تومان در  طراحی ونظارت که قبلا 240 میلیون تومان بود و با نقشه برداری حدود 15 میلیون تومان می باشد)

جواب :مبلغ 10 میلیون تومان انحراف به این علت بوده که در شهریور ماه سال 94 توسط مجمع عمومی اخذ 4% حذف و در آبانماه اخذ 4% از شهرستان ها دوباره توسط مجمع مصوب گردید که مبلغ انحراف بعلت واریزی 4% دو ماهه ذکر شده سال 94 شهرستان ها در سال 95 می باشد.

3- مشخص نشدن کامل تهیه اسناد املاک غیر منقول سازمان .

جواب :ساختمان کوچه نورآباد دارای سند مالکیت می باشد.سند ساختمان میدان کوهنورد در سال 96 صادر گردیده است.برای اسناد بقیه شهرستانها کمیته ای با مسئولیت آقای حمیدی تشکیل گردیده که در حال پیگیری صدور اسناد می باشد.

4-مفتوح ماندن قرارداد های سازمان با اشخاص ثالث از جمله در رابطه با ایزو ( سیستم مدیریت کیفیت ) عملکرد سازمان در به نتیجه رساندن قرارداد های منعقده پیمانکاری و بهره مندی سازمان از پرداختی ها ، دارای ضعف عملکردی و نظارتی بوده که بازنگری عملکردی سازمان در این خصوص ضروری است .

جواب :باتوجه به انجام عملیات پایانی در سال 96 قرارداد مذکور تا آخر سال 96 به اتمام می رسد.

5- مشخص نشدن چارت سازمانی و شرح وظایف کارمندان سازمان که مورد درخواست اعضاء در سالهای قبل بوده است .

جواب :موضوع فوق در بند 4 در قالب ایزو با اصلاحات لازم اجرایی می گردد.

6- عدم تعیین تکلیف سرمایه گذاری های سازمان .

جواب :در سال 95 طی نامه 12473/95ص مورخ 11/08/95 در خصوص انصراف از ادامه عضویت و تسویه حساب صندوق مشترک و خروج و استرداد اصل مبلغ سهام خریداری شده و سود آنها از شرکت بازرسی فنی خدمات مهندسی آرمان مکاتبات صورت پذیرفته که در سال 96 طی نامه 7152 و 7151 دوباره ارسال گردیده و شرکت سرمایه گذاری طی نامه 4887 مورخ 29/07/96 جواب ارسال نموده که خرید و فروش سهام در شرکت بورس در حال انجام است و هر سهم بمبلغ 3،063 ریال در تاریخ 29/07/96 به ازای هر سهم 1000 ریالی قابل فروش می باشد. تعداد سهام سازمان 352000 سهم می باشد که بمبلغ 1،078،176،000 ریال در بورس قابل فروش است.

7- تعدد حسابهای بانکی سازمان و نبود مدیریت منسجم بر آن ( مشتمل بر 34 حساب در سال 95 )

جواب :در سال 95 طبق نظام نامه مالی برای هر شهرستان باید یک حساب جاری برای درآمد 5% که جمعاً 10 حساب و برای واریز و برداشت 4% شهرستان ها که 13 حساب جاری و سپرده بوده که بعضی از شهرستان ها به علت داشتن حساب سپرده دارای 2 یا سه حساب می باشند.شهرستان سنندج دارای 2 حساب سپرده بلند مدت ویژه  تجارت و یک حساب سپرده کوتاه مدت تجارت و یک حساب سپرده کوتاه مدت 4% و یک حساب سپرده ویژه مسکن که با سودها متفاوت بوده و دارای 3 حساب جاری مسکن ،تجارت و ملت که مسکن برای امور ماده 27،برق و تجارت برای دریافت 5% سنندج و شناسنامه و عضویت و سایر درآمدها و ملت برای واریزی سایر حساب ها ی ملت شهرستان ها و 2 حساب جاری و سپرده بانک ملی برای شیوه نامه ماده 33 و پرداخت و دریافت نظارت مرحله ای که فعلاً متوقف گردیده و 1 حساب رسالت که در سال 96 بسته می شود.

8- تعداد 15 فقره از حسابهای سازمان به صورت جاری و دارای موجودی قابل توجهی بوده که می توانست به جهت حفظ منافع سازمان و اعضاء از حسابهای سپرده دارای سود استفاده می شد.

جواب :مانده حسابهای جاری مربوط به شهرستانها که درآمد 5% ماهیانه بحساب جاری هر شهرستان واریز و پس از پایان ماه بحساب سازمان (و سپس حسابهای سپرداه دار)منتقل می شود و چون درآمد اسفند بوده و در فروردین ماه جابجا گردیده و یکی دو حساب 4% شهرستان ها بصورت جاری بوده که در حال تبدیل به سپرده می باشد.

9- تعیین تکلیف بدهی سنوات گذشته حق عضویت اعضاء سازمان.

جواب :باید توسط مجمع عمومی تعیین تکلیف گردد.

10- عدم تعیین تکلیف بدهی شهرستانهایی که براساس مصوبات بودجه از بابت 5% سهم سازمان بدهکار بوده و ساختمانهای آنها به پایان رسیده است و در حساب 4% خود دارای موجودی هستند که می بایست از محل 4% بدهی آنها به سازمان پرداخت گردد.

جواب :حساب 4% از ابتدای سال 96 حذف گردیده و شهرستان بانه دارای 2،309،887،608 ریال از محل 4% می باشد و شهرستان بیجار 100،000،000 ریال از محل 4% (که کفاف آن را نمی دهد)که طبق مصوبه 19/08/94 مجمع عمومی بایستی هزینه کرد از محل 5% از محل 4% عودت گردد.

50% سهم هزینه پرداخت شده توسط سازمان از محل 5%     2،508،128،151    شهرستان بانه

50% سهم هزینه پرداخت شده توسط سازمان از محل 5%     2،268،152،288    شهرستان بیجار

11-عدم تعیین تکلیف بدهی ساختمان شهرستانهایی که به علت نداشتن موجودی در حساب 4% خود کسری ، سهم هزینه های آنها توسط سازمان پرداخت شده است .

جواب :ساختمان شهرستان های بیجار و بانه به پایان رسیده که طی نامه شماره 4707/96 ص(بانه) و 4708/96ص(بیجار) جهت استرداد مبلغ بدهی بحساب سازمان ابلاغ گردیده که بدهی شهرستان بیجار بمبلغ 636،137،440 ریال بحساب سازمان واریز گردیده و شهرستان بانه در دست اقدام می باشد.

12- عدم تعیین تکلیف زمین قروه که دارای معارض و علی الرغم پرداخت مبلغ ارزش زمین به شهرداری وضعیت مالکیت آن مشخص نگردیده ، لازم به ذکر است با این وجود سازمان متحمل هزینه در خصوص حفظ ایمنی محدوده زمین مذکور شده است .

جواب : نامه ای از طرف سازمان به شهرداری قروه ارسال گردید که مجوز شروع عملیات ساختمانی صادر گردد.همچنین مقرر گردیده شهرداری در محل دیگری به معارض، زمین واگذار نماید.

13- عدم تعیین تکلیف عودت ودیعه ساختمان بانه از سال 94 تاکنون.

جواب :در حال پیگیری می باشد که انتظار می رود تا آخر سال 96 به نتیجه برسد.

14- مبهم بودن هزینه کرد از محل 4% در شهرستانها ، علی الرغم مکاتبات فراوان این بازرسین و عدم حصول نتیجه مورد نظر.

جواب :طبق جدول پیوست کل هزینه ها از محل 4% و 5% و مانده بدهی و یا اسناد ارائه نشده به سازمان مشخص گردیده که شهرستان ها در حال ارسال اسناد هزینه به سازمان می باشند.

15- در سالهای 94و95 مدیران دفاتر شهرستانها مبالغی به حساب 4% بدهکار بوده (از محل تنخواه )که تا پایان سال 95 این مبلغ تسویه نشده است ( این امر بدلیل عدم وجود حسابداری منسجم جهت حفظ و کنترل حسابها بوده است )

جواب :(مریوان)مبلغ 135،000،000 ریال در سال 96 توسط آقای مهندس تحسین رحمانی بحساب 4% واریز و مبلغ 150،000،000 ریال اسناد هزینه موجود که در حال بررسی می باشد و مبلغ150،000،000 ریال توسط آقای مهندس سعدی وطن دوست به حساب 4% واریز گردید.

(کامیاران)دارای 680،000،000 ریال سند هزینه بوده که تحویل گردیده و در حال بررسی می باشد.

16- عدم تعیین تکلیف 4% اعضاء شهرستان سنندج که در یک حساب بانکی بدون استفاده مانده و تاکنون اقدامی جهت تعیین تکلیف یا عودت آن به اعضاء صورت نگرفته است .

جواب :توسط هیئت مدیره آقای حمیدی مسئولیت پیگیری اسناد ساختمان های احداث شده را دارد و همچنین پیگیری تامین زمین مناسب از راه و شهرسازی جهت احداث مجتمع رفاهی (استخر)بنامبرده تفویض گردیده است.

17- عدم دریافت نتیجه از وضعیت حسابهای دفتر اجرا منحل شده که لازم به ذکر است می بایست برابر مصوبات مورخ های 16/5/95 و 13/6/96 هیئت مدیره ، حسابهای مذکور ظرف مدت یک هفته بسته شده و مبالغ آنها به همکاران عودت یا به صورت امانی به حساب صندوق حمایت واریز گردد که علی الرغم گذشت حدود یک سال ، حساب هنوز منتوح مانده و دارای موجودی می باشد که جای سوال دارد .

جواب :مانده موجودی به حساب صندوق حمایت واریز گردید(جزو عملکرد هیئت مدیره و تراز مالی نمی باشد)

18- عدم برگزاری مجمع جهت ارائه بودجه 96 و تراز سال 95 در موعد مقرر براساس مصوب مجمع عمومی قبل .

جواب :بودجه جهت ارائه به مجمع عمومی در اسفند ماه آماده بود که بعلت سرما و یخبندان و حضور رئیس و خزانه دار سازمان در شورای مرکزی جلسات مجمع به تعویق افتاد.

جلسه اردیبهشت ماه هم بعلت مباحث فراوان مطرح شده در مورد ماده 16 و بدلیل تغییر مجدد بودجه به تعویق افتاد .

19- دریافتی مبلغی خارج از مصوبات مجمع توسط برخی از دفاتر نمایندگی

جواب :طی نامه 1051/96ص مورخ 07/02/96 به دفاتر نمایندگی ابلاغ گردیده  که بعد از بررسیهای لازم اقدامات قانونی انجام می گردد.

20 مطابق نامه شماره 400/24122 مورخ 21/5/96 و نامه شماره 430/32615 مورخ 10/7/95 معاون محترم وزیر راه وشهرسازی در رابطه با عدم اخذ 5% از مجریان ، آزمایشگاه ها و بخشهایی که ارجاع کار به آنها از طریق سازمان صورت نمیگیرد و همچنین عدم اخذ مبالغ مازاد بر 5% از دیگر همکاران با توجه به مکاتبات شورای مرکزی و براساس مصوبه جلسه اول مجمع عمومی مورخ 26/7/95 می بایست رفع ابهام گردد که متأسفانه همچنان موضوع مفتوح است.

جواب :طبق نامه شماره 26896/ش م مورخ 03/08/95 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بدیهی است در صورتی که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای دریافت درصدی از حق الزحمه اعضاء در این بخشها مجوز لازم را بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره از مجمع عمومی اخذ نموده اند بلامانع می باشد.

21 با توجه به مکاتبات قبلی بازرسین در رابطه با کنترل تخلفات در حوزه کارکرد اعضاء و نهایتاً مصوبه هیئت مدیره در شهریور ماه 96 جهت ارجاع متخلفین به شورای انتظامی ، این بازرسین این حرکت را مثبت ارزیابی نموده اما اعتقاد داریم که بایستی از وقوع تخلف جلوگیری شود و دفاتر نمایندگی از ثبت مازاد برظرفیت مهندسان جلوگیری نماید . لازم به ذکر است براساس قانون ، وظیفه نظارت و کنترل بر این امر به عهده نظام مهندسی بوده و لذا انتظار می رود با متخلفین در حوزه ثبت و ارجاع کار مازاد مهندسین برخورد قاطع و عاجل صورت پذیرد.

جواب :هیئت مدیره سازمان موافق مورد فوق می باشد.

22- عدم انطباق گزارش عملکرد هیئت مدیره با توجه به شرح وظایف هیئت مدیره در ماده 73 قانون نظام مهندسی .

 در نهایت با عنایت به جوابیه های شفاهی ارائه شده توسط هیئت مدیره محترم و مدارکی که در اختیار این بازرسان قرار گرفته نتیجه گیری این بازرسین به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-در خصوص صورتهای مالی سال 95 براساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس مستقل ، کلیات آن براساس اصول و استاندارد های حسابداری مورد تأیید می باشد .

2- در خصوص عملکرد مالی مشروط به رفع ابهام و تعیین تکلیف موارد ذکر شده علی الخصوص موارد 3-10-11-14-15-17-19-و 20 این گزارش ، کلیت تراز به صورت مشروط مورد تأیید می باشد .

3- در خصوص سیستم عملکرد سازمان نیز این بازرسین به این نتیجه رسیدند که به نسبت هزینه های صورت گرفته سازمان دارای بازده کافی نبوده و نیاز به اصلاحات در برخی بخش ها دارد . لازم به ذکر است که البته در بخش آموزش سازمان در سال 95 دارای تحول ویژه ای بوده است که جای تقدیر وتشکر دارد .