کنسرت موسیقی کردی بیژن کامکار با همراهی گروه نی بانگ زمان سانس در نظر گرفته شده برای اعضای سازمان: جمعه 6/ 11/ 96 ساعت 21 تا 23
هزینه بلیط: 55 هزار تومان
با اعمال تخفیف برای اعضای سازمان: 36 هزار تومان
تعداد 300 بلیط با تخفیف در نظر گرفته شده ویژه اعضای سازمان در روابط عمومی سازمان موجود می باشد.
جهت تهیه بلیط به این واحد تا ساعت 17:30 امروز 3/ 11/ 96 مراجعه فرمایید.