کنسرت عرفانی سید بها الدین حسینی به نفع کودکان کار و بی سرپرست برگزار می شود کنسرت عرفانی سید بها الدین حسینی به نفع کودکان کار و بی سرپرست برگزار می شود