کمیته مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان وشورای شهر سنندج تشکیل می شود

منتخبین دوره پنجم شورای شهر سنندج با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با هیات مدیره دیدار وگفتگو کردند.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این دیدار ضمن خیر مقدم،انتخاب اعضای شورای شهر دوره پنجم را تبریک گفت.

مهندس محمودی ،با اشاره به ترکیب جدید شورای شهر سنندج اظهار امیدواری کرد تا دوره فعالیت آنان منجر به فعالیت های ماندگار در سنندج شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم همکاری دو نهاد شورا وسازمان، خواستار روابط نزدیک وتداوم نشست های مشترک شد.

رئیس سازمان آمادگی سازمان را برای همفکری با شورای شهر جهت توسعه شهر سنندج ابراز نمود واعلام داشت: سازمان همیشه آمادگی خود را با کلیه نهادهای مرتبط جهت توسعه وآبادانی وبرون رفت از وضعیت کنونی شهر اعلام داشته وبا توجه به ظرفیت گسترده سازمان ووجود بیش از 7هزار نیروی متخصص ونخبه آن را پتانسیل توانمندی برای شورا عنوان کرد .

دراین دیدارهریک از اعضای با شورای شهرسنندج ،مهندس شاه اویسی،دکترگویلی، زارعی، دکتر سحادی، اسدی، رضایی، شریعتی، رشیدی بابرشمردن اهمیت روابط متقابل وهمکاری باسازمان نظام مهندسی واستفاده از ظرفیت های آن اعلام داشتند،متضرر اصلی عدم همکاری شورا وسازمان شهروندان هستند واین دونهاد باتوجه به انتخابی بودن وانتظارات شهروندان می توانند باهمکاری یکدیگر منشا خدمات بزرگ وماندگاری برای شهر باشند.

دراین نشست همچنین مهندس قناعت ،مهندس قادرمرزی، دکتر ثابتی، مهندس حسام شریعتی، مهندس لهونیان، مهندس راستین، دکتر ژولیده ودکتر هدایت نسب به بیان دیدگاهها ونقطه نظرات خود درباره ی وضعیت شهر وچگونگی روابط نزدیک در جهت رفاه شهروندان پرداختند.

لزوم همکاری شهرداری وسازمان، کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 100، وضعیت ساخت وسازه های غیر مجاز، ضوابط شهرداری، وضعیت چهره شهر در شب، عمران وتوسعه ی شهر سنندج، منابع و درآمدهای شهرداری ولزوم سرمایه گذاری، مسئولیت های مهندسی، ایجاد بسته های تشویقی برای فعالیت قانونی و رعایت ضوابط موجود، تمجید از فعالیت های فرهنگی سازمان از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود.

دراین نشست همچنین مقرر گردید تا کمیته های مشترکی برای همفکری وهمکاری پررنگتر سازمان وشورای شهر تشکیل گردد.