کمیته تدوین  برنامه و بودجه سال 95 سازمان نظام مهندسی کردستان تشکیل شد

مهندس ابراهیم حمزه زاده خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از تشکیل کمیته تدوین بودجه سال 95 سازمان خبرداد.

خزانه دار سازمان هدف از تشکیل این کمیته را تدوین اصولی و واقعی با در نظر گرفتن کلیه جوانب در جهت ارتقای همه جانبه ی سازمان دانست.

مهندس حمزه زاده با عنوان اینکه: سعی شده است در این کمیته از پیشکسوتان وصاحب نظران استفاده شود اعلام کرد: کمیته تدوین بودجه سال1395 با برگزاری نشستهای متعدد و بررسی بودجه ی سال آینده را در اسرع زمان تدوین و جهت طرح مجمع عمومی آماده نماید.

وی افراد این کمیته را جمع اعضا سازمان، امورمالی، بازرسان و هیأت مدیره دانست و اعضاء کمیته را بشرح ذیل عنوان کرد:

افراد منتخب اعضاء سازمان: مهندس محمد رحیم پور ، مهندس محمدفرهادی، مهندس فرزین رحیمی، دکتر امیراسعد نصری زر،دکتر جمال مشتاق، دکتر هوشنگ دباغ، مهندس یوسف وثوقی، مهندس نصرالله شارقی

افراد منتخب امور مالی سازمان : هیوا واحدی، امید شیرزادی

افراد منتخب از بین بازرسان سازمان: مهندس خه بات اشرف سجادی، مهندس آرش اسدپور

افراد منتخب از بین اعضای هیأت مدیره: دکتر محمدصدیق ثابتی، مهندس مهدی حسام شریعتی، مهندس کریم قادرمرزی، دکتر جمال قناعت، مهندس هیوا لهونیان، مهندس ابراهیم حمزه زاده