کلاس محاسبات برآوردبار و دیماند برگزار شد

کلاس محاسبات برآوردبار و دیماند توسط امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  برگزار شد.

مهندس فرزاد عارفی مدرس دوره به ارائه مباحثی پیرامون محاسبات برآوردبار و دیماند پرداخت.

این کلاس در سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید .

امور آموزش و پژوهش سازمان با اعلام تداوم این کلاس ها از اعضای سازمان خواست تا علاوه بر برنامه ریزی های صورت گرفته، دوره ها و کارگاه های مورد نیاز را به این واحد ارائه نمایند.