کانال ترویج مقررات ملی ساختمان استان کردستان راه اندازی شد

کانال تلگرامی "ترویج مقررات ملی ساختمان" استان کردستان راه اندازی شد.

این کانال با هدف استفاده از پتانسیل فضای مجازی جهت بسط و ترویج مقررات ملی ساختمان راه اندازی شده است.

در این کانال سعی می شود تا مطالب و نکات فنی پیرامون مقررات ملی ساختمان ارائه گردد.

قابل ذکر است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان دبیرخانه ترویج مقررات ملی ساختمان انتخاب شده است.

حضور در مدارس سنندج، آموزش به مالکین، برگزاری سمینارها و همایش ها از جمله فعالیت های گروه ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد.

لینک کانال:

t.me/kurdtarvij