کار گروه پیگیری شیوه نامه نظارت بر اجرای انشعابات آب و فاضلاب

فراخوان

بدینوسیله اعلام  میدارد بر اساس مصوبه هیئت  رئیسه گروه  تخصصی مکانیک مورخه 23/7/94 ، کار گروهی جهت پیگیری شیوه نامه نظارت بر اجرای انشعابات آب و فاضلاب تشکیل می شود لذا از همکاران محترم گروه مکانیک تمایل به همکاری دارند خواهشمند است به آقای مهندس صابر صلواتی مراجعه نمایند.