کار گروه پیگیری اجرایی شدن مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پله های برقی)

بدینوسیله اعلام می دارد بر اساس مصوبه هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک مورخه 23/7/94، کار گروهی جهت پیگیری اجرایی شدن مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پله های برقی) تشکیل می شود لذا از همکاران  محترم گروه مکانیک که تمایل به همکاری دارند خواهشمنداست به آقای مهندس خالد کریمی ( 09183774450) مراجعه فرمایند.