کارگروه مشترک سازمان نظام مهندسی با سازمان فنی و حرفه ای تشکیل می شود

 نشست هم اندیشی اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری چهارجانبه با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ،سازمان، آموزشی فنی وحرفه ای استان و اداره کل راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار گردید.

در این نشست، سازمان فنی و حرفه ای استان اطلاعاتی را در خصوص استانداردهای آموزشی ارائه داد.

مهندس ابراهیم حمزه زاده ، مهندس نادرگودرزی ،مهندس آزاد فائزو مهندس بهار راستین از سازمان استان نیز به بیان دیدگاه ها و انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص تفاهم نامه آموزشی با فنی و حرفه ای سازمان پرداختند.

 همچنین مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس سازمان ضمن تقدیر از شرکت کنند گان،  پیشنهاد ایجاد کار گروه های مجزا با همکاری سازمان و فنی حرفه ای و ارگانهای ذیربط را ارائه داد.

وی هدف از این کارگروه مشترک را آموزش مهندسان، آموزش استادکاران،  بازنگری استانداردهای موجود، تدوین استانداردهای جدید و بازرسی و ارزشیابی در حین کار توصیف کرد.

در ادامه این نشست مقرر گردید که گروه های تخصصی سازمان نسبت به ارائه استانداردهای آموزشی مورد نیاز طبق استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای زمان اقدام نماید.