کارگروه مشترک توسعه روابط فني و مهندسي ايران با اقليم کردستان عراق تشکيل شد

در سفر هيات سازمان نظام مهندسي به کردستان عراق

کارگروه مشترک توسعه روابط فني و مهندسي ايران با اقليم کردستان عراق تشکيل شد

روابط عمومي: کارگروه مشترک توسعه روابط فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با سنديکا و اتحاديه اندازياران اقليم کردستان عراق تشکيل شد ..................... ادامه مطلب