کارگاه lsf  با همکاری امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار شد.

 

کارگاه lsf  با همکاری امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار شد.

این کارگاه برای اعضای گروه عمران و معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

کارگاه lsf  به مدت 3 ساعت در سالن نوسازی مدارس برگزار شد.

دکتر محمدزاده تدریس این کارگاه را بر عهده داشت.

امور آموزش و پژوهش سازمان از صدور گواهینامه حضور در سمینار خبر داد.