کارگاه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

کارگاه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

(ویژه مهندسین جدید الورود)

مدرس: دکتر جمال مشتاق

زمان: سه شنبه 5/ 3/ 94 ساعت 15 الی 19

مکان: سالن آمفی تئاتر سرای سالمندان سنندج خیابان جام جم

حضور مهندسین جدیدالورود الزامیست