کارگاه روش های اجرای اتصالات و کنترل آن بر اساس مبحث دهم

کارگاه روش های اجرای اتصالات و کنترل آن بر اساس مبحث دهم برگزار می شود

مدرس : مهندس فوزی

زمان برگزاری :  اردیبهشت ماه 94

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.