کارگاه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود  برگزار شد
کارگاه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود برگزار شد.
 
کارگاه بهسازی لرزه ای ساختمانهای ، موجود یا حضور اعضای گروه عمران در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
.برگزار شد
.این کارگاه با تدریس دکتر کرمی و مهندس محمدی از اعضای کمیته مقاوم سازی سازمان تشکیل گردید
.کارگاه بهسازی ، لرزه ای ساختمانها ی موجود در راستای عملی نمودن تقویم آموزش امور آموزش برگزار می شود
. این کارگاه در پنج جلسه بر پا خواهد شد
.کارگاه بهساز ، لرزه ای با استقبال اعضاء گروه عمران سازان مواجه گردید