کارگاه اصول اجرا ی سازه نگهبان وگودبراری  برگزار شد

کارگاه اصول اجرای سازه نگهبان وگودبرداری توسط امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی 3ساعته با حضور حدود 35نفر از مجریان ساختمانی در محل سالن کلاس های سازمان برگزار گردید.

مهندس امیر حسن نوذری در این کارگاه به ارائه آخرین مطالب در حوزه اجرا ی سازه نگهبان وگودبراری  پرداخت.

این کارگاه که با استقبال اعضا روبرو گردید.

 اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان طی درخواستی خواهان برگزاری ادامه ی کارگاه مذکور در هفته های بعد گردیدند.