کارگاه آموزشی پمپ و کاربرد آن
کارگاه آموزشی پمپ و کاربرد آن
زمان : 94/8/10 ساعت 15 الی 19
مدرس : دکتر مسعود ابراهیمی 
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.