کارگاه  آموزشی مبانی طرح اختلاط بتن و راهکارهای مقابله با خسارت شیمیایی بتن
 
کارگاه  آموزشی مبانی طرح اختلاط بتن و راهکارهای مقابله با خسارت شیمیایی بتن 
 
مدرسین : دکتر موسی کلهری و مهندس پژمان صدقی 
 
   زمان : دی ماه94
 
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید