کارگاه آموزشی زلزله و بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

کارگاه آموزشی زلزله و بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

مدرسین : دکتر نصری زر- دکتر سیاری- دکترمنیعی

جهت ثبت نام به امور‌‌آموزش وپژوهش سازمان مراجعه ویا

 با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.