کارگاه آموزشی درآمدی برروش تحقیق درمهندسی

کارگاه آموزشی درآمدی برروش تحقیق درمهندسی   

مدرس: دکتر هوشنگ دباغ

زمان ثبت نام: 10/05/96 لغایت 17/05/96
حداکثر تعداد ثبت نام: 30نفر

زمان برگزاری: روز چهارشنبه 18/05/96 ساعت 8 تا 12 وبعدازظهر 16تا20

محل برگزاری: سازمان
اولویت شرکت درکارگاه با اعضایی است که زودتر ثبت نام کرده اند.
لینک ثبت نام