کارگاه آموزشي etabs در مريوان برگزار شد

کارگاه آموزشي etabs در شهرستان مريوان برگزار شد

روابط عمومي: کارگاه آموزشي etabs در شهرستان مريوان برگزار شد.

در کارگاه آموزشي etabs که در محل دفتر نمايندگي سازمان در مريوان برپا شد مهندس آزاد فايز به ارائه مطالبي در اين زمينه پرداخت.

اين کارگاه با همکاري امور آموزش و پژوهش سازمان، گروه تخصصي عمران و دفتر نمايندگي سازمان در مريوان برگزار شد.

دکتر جمال مشتاق مدير واحد پژوهش سازمان با تاکيد ير يرگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي سازمان، برگزاري اين دوره ها را در شهرستان هاي استان اقدام مطلوبي توصيف کرد.

وي با عنوان اينکه سعي مجموعه هيات مديره بر ارتقاي دانش اعضاي سازمان مي باشد افزود: براي تحقق اين امر سازمان برنامه ريزي هاي گسترده اي انجام داده است.