کارگاه آموزشي چالش هاي طراحي سازه هاي بتني برگزار شد

روابط عمومي: کارگاه آموزشي چالش هاي طراحي سازه هاي بتني برگزار شد

 کارگاه  آموزشي چالش هاي طراحي سازه هاي بتني به مدت 3 ساعت در سالن راه و شهرسازي استان کردستان برگزار شد.

 دکتر هوشنگ دباغ عضو سازمان و هيات علمي دانشگاه کردستان در اين کارگاه به ارائه آخرين دستاوردها و دانش در رابطه بتن پرداخت.

وي در اين کارگاه توضيحاتي در رابطه با چالش هاي موجود در طراحي سازهاي بتني ارائه داد. 

 کارگاه آموزشي چالش هاي طراحي سازه هاي بتني مورد استقبال گروه عمران سازمان قرار گرفت.

مهندس بهار راستين دبير گروه تخصصي عمران از تداوم برگزاري کارگاه ها و سمينارهاي ديگر در ارتباط با ارتقاي دانش علمي و تجربي مهندسين عمران عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان خبر داد.

وي از هرگونه پيشنهاد و انتقاد جهت رشد کمي و کيفي فعاليت هاي گروه تخصصي عمران استقبال کرد.

 اين کارگاه با پيشنهاد گروه تخصصي عمران و توسط امور آموزش وپژوهش سازمان برگزار شد