کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای  برگزار شد


کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در محل سازمان برگزار شد

این کارگاه با حضور بیش از 50 کارشناس ماده 27 و عضو سازمان برگزار گردید .

دکتر جمشید کرمی تدریس این کارگاه را برعهده داشت.

کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بمدت دو روز و با هدف ارتقای دانش فنی مهندسین عضو سازمان برگزار شد.

این کارگاه در ادامه ی کارگاه ها و سمینارهای اعلام شده امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار گردید.

مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود بخش 1 ................................. دانلود 
 
مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود بخش 2 ................................. دانلود