کارگاه آشنایی با ضوابط سطوح بی خطر پرواز و ضوابط کاربری

کارگاه آشنایی با ضوابط سطوح بی خطر پرواز و ضوابط کاربری

مدرس: مدرس داوود روزبهانی

ثبت  نام اعضا جهت حضور در کارگاه بصورت محدود می باشد

ثبت نام: آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان