کارکردهای نهایی اعضا در سایت سازمان منتشر می شود


در این نامه بازرسین سازمان ضمن اعلام اینکه کارکردهای اعلام شده نهایی نمی باشد اظهار داشتند: کارکردها صرفاً مربوط به سالهای 91 الی 93 و بر  اساس اسناد ، مدارک و دفاتر ثبت سازمان در سطح استان استخراج شده است. 

بازرسین سازمان همچنین از انتشار کارکردهای نهایی و با فرمتهای مختلف جهت سهولت دسترسی ، مقایسه و بررسی در سایت سازمان خبر دادند.

متن این نامه بدین شرح است:

بازرسان سازمان ضمن قدردانی ، تشکر و استقبال از بذل توجه و نقد جناب آقای دکتر جمال مشتاق عضو محترم هیئت مدیره ، جهت مزید استحضار ایشان و بقیه اعضای محترم سازمان ، مجدداً یاد آوری می نماید کارکردها صرفاً مربوط به سالهای 91 الی 93 و بر  اساس اسناد ، مدارک و دفاتر ثبت سازمان در سطح استان استخراج شده است. 

بمنظور اعمال نظرات آن بزرگوار که خود بر آن واقف و آگاهیم قبلاً پیش بینی ها و مکاتبات لازم انجام شده که پس از پاسخ سازمان و بررسی اعتراض های واصله، کارکردها نهایی و با فرمتهای مختلف جهت سهولت دسترسی ، مقایسه و بررسی در سایت سازمان درج خواهد شد.

بی شک دستور پیگیری پاسخ مکاتبات توسط ایشان سبب تسریع در انجام این خواسته خواهد شد.

نمونه مکاتبات بازرسان سازمان در راستای انتظار و درخواست اشاره شده :