چک لیست جدید ویرایش چهارم استاندارد 2800 چک لیست تکمیلی طرح و محاسبه دال های مجوف دوپوش  فایل اکسل محاسبه پارامترهای لرزه ای مطابق ویرایش چهارم و فایل محاسباتی ETABS برای سازه های بتنی
چک لیست جدید ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، چک لیست تکمیلی طرح و محاسبه دال های مجوف دوپوش ، فایل اکسل محاسبه پارامترهای لرزه ای مطابق ویرایش چهارم و فایل محاسباتی ETABS برای سازه های بتنی  .............................. دانلود