پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش سوم (۱۳۹۵) مبحث سیزدهم

کمیته تخصصی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات و بازخورد های جامعه حرفه ای در خصوص ویرایش فعلی مبحث سیزدهم، پیش نویس ویرایش سوم (1395) این مبحث را تهیه نموده است. 


از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست اندرکاران این رشته دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 1/5/95 به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

 

پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش سوم (۱۳۹۵) مبحث سیزدهم  ....... دانلود