پیش ثبت نام سمینارهای سه ماهه دوم سالجاریردیف

نام سمینار

مدرسین

جهت گروه

1-

مدیریت حرفه ای HSE  در کارگاههای ساختمانی (توسعه صلاحیتهای مهندسین ناظر واجرادر صنعت ساختمان)

کارشناسان واساتید مجرب مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وزارت کار،شرکت مبنا، نظام مهندسی ساختمان کردستان،دانشگاه علوم پزشکی


ویژه ی همه ی گروهها

2-


تغییرات ویرایش چهارم آیین نامه ی 2800


دکتر سرومقدم ودکتر فاروقی


ویژه ی گروه عمران

3-

مقاوم سازی وچالش هاوراهکارها

اعضاء هیئت علمی دانشگاه  وکارشناسان واساتید مجرب دراین زمینه

ویژه ی گروه عمران ومعماری

تمامی سمینارها دارای گواهینامه ی معتبر می باشد.


 
 
 
 
 
 جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 94  .......... ادامه مطلب