پیش ثبت نام دوره ی تفکیک آپارتمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

پیش ثبت نام دوره ی تفکیک آپارتمان

ثبت نام: امور آموزش و پژوهش سازمان

زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد