پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختار (تاسيسات مکانيکي و برقي) جعلی است

 

 

مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی در نامه ای اعلام نموده؛ اخیرا متني تحت عنوان "پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختمان(تاسيسات مکانيکي و برقي)" با آرم جمهوري اسلامي و عنوان وزارت راه و شهرسازي در فرمت پيش نويس شيوه نامه ها در فضای مجازی منتشر شده است ، لذا به اطلاع می رساند؛ پیش نویس فوق متعلق به این دفتر و حوزه معاونت مسکن و ساختمان نبوده و از اساس و پايه فاقد هرگونه اعتبار به عنوان پيش نويس است.

پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختار (تاسيسات مکانيکي و برقي) جعلی است