پلمپ و امضاء دفاتر در آمد و هزینه

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

موضوع : پلمپ و امضاء دفاتر در آمد و هزینه

 با عنایت به اینکه اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود برای عملکرد 95 در دفاتر درآمد و هزینه می باشد و این دفاتر بایستی تا قبل از شروع سال 95 توسط اداره امور مالیاتی پلمپ و امضاء گردد. خواهشمند است سریعأ به اطلاع کلیه اعضای دارای پروانه اشتغال و دفاتر مهندسی رسانده ، که ضمن تهیه دفاتر مذکور به اداره امور مالیاتی  محل جهت پلمپ و امضاء دفاتر مراجعه و اقدام نمایند.