پرداخت حق عضویت اعضای پروانه دار تا پایان اردیبهشت96

قابل توجه اعضای محترم پروانه دارسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بر اساس مصوبه شماره 46 مورخ 15/ 12/ 95 هیات مدیره سازمان،  اعضای پروانه دارسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نسبت به پرداخت حق عضویت خود و دریافت کارت عضویت سال 96 تا پایان اردیبهشت 1396 اقدام نمایند و درصورت عدم پرداخت ارجاع کار به انها انجام نخواهد شد.