پاسخ قانونی رييس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي پاسخ قانونی به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در خصوص وظایف رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واختیارات وزارت راه وشهرسازی پاسخ كردمتن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مظاهریان
معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

سلام علیکم؛

احتـراماً، بازگشت به ‏نامه شماره 400/58466 مورخ 1396/11/10 لازم می‏دانم تا نکاتی را یادآوری نمایم:

1. بر اساس بند (ت) ماده (116) آئین نامه اجرایی، رئیس شورای مرکزی وظیفه نظارت بر امور استان‏ها را عهده دار می‏باشد لذا به استناد اختیار ناشی از این ماده، در مواردی که سازمان‏ها در معرض ضررهای مادی و معنوی آشکار قرار می‏گیرند، تذکرات لازم داده خواهد شد.

2. اساساً تلقی این امر که سازمان‏های نظام مهندسی جزئی از تشکیلات وزارت راه و شهرسازی‏ اند، به هیچ وجه صحیح نیست؛ بلکه سازمان‏ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و قانونی ‏اند و حیطه نظارت آن وزارتخانه، محدود به مواردی است که در قانون ذکر گردیده است.

3. اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور بخشنامه یا ابلاغیه معطوف به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین ‏نامه اجرایی آن، چندان موسع نیست و صرفاً مربوط به ماده (123) آئین ‏نامه اجرایی و منحصر به مواردی است که آئین‏ نامه، مسکوت و یا مبهم باشد.

4. از آنجا که مکاتبات آن وزارتخانه صرفاً با رعایت قوانین بالادست و در چارچوب بند (ذ) ماده (116) آئین‏ نامه اجرایی، از طریق این شورا قابل ارجاع می‏باشد، لذا در صورت احراز مغایرت مفاد آنها با قانون، وجهی برای ابلاغ به استان‏ها وجود ندارد.

5. در قانون و آئین‏ نامه اجرایی آن، جایی برای مکاتبه مستقیم آن وزارتخانه با سازمان‏های نظام مهندسی استان دیده نشده است با این حال چنانچه هیأت مدیره‏ها به استناد ‏نامه ‏هایی که رأساً دریافت می‏نمایند و مفاد آن مغایر با قوانین است، تکالیف قانونی ناشی از مصوبات مجمع عمومی خود را نادیده بگیرند، مرتکب تخلف می‏شوند و از طریق شورای انتظامی قابل تعقیب خواهد بود.

6. در موضوع کسر پنج درصد حق‏ الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‏ها، هیچ گونه سکوت و یا ابهامی وجود نداشته است که وزارتخانه بخواهد آن را برطرف نماید و حتی با فرض وجود ابهام یا سکوت، بخشنامه‏ ها و دستورالعمل‏ها نمی‏توانند ناقض قوانین بالادست و یا مصوبات هیأت وزیران باشد.

7. در خاتمه متذکر می‏گردد که مفاد‏نامه شماره 7862/ش‏ م مورخ۱۳۹۶/۱۱/۹ این شورا که منطبق بر ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئین‏نامه اجرایی قانون، به کلیه سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است.


فرج اله رجبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان