اطلاعیه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره ی  انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان

اطلاعیه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره ی انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان:

به نام خداوند بخشایشگر مهربان
همانگونه که مستحضرید دفاتر نمایندگی به استناد  مواد 8 و 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و  ماده 76 آیین نامه اجرایی آن دایر می گردد و هیات مدیره محترم سازمان می تواند مطابق نظام نامه یاد شده بخشی از وظایف خود را به این هیات تفویض نماید.
 لذا منتخبان گرامی تنها در چهاچوب تعیین شده توسط قانون می توانند فعالیت نمایند.
بعضا مشاهده می شود برخی از کاندیداهای محترم در فضاهای مجازی و گفتمان تبلیغاتی خود اقدام به درج مطالب و شعارهایی می نمایند که برخلاف نظام نامه ها، آیین نامه و قانون می باشد و گاها تبلیغ علیه دیگر کاندیداها نیز در گفتمان آنان مشاهده می گردد.
خاطر نشان می سازد رعایت نظام نامه اخلاق حرفه ای به شماره 15288/100/02   مورخ 1395/4/9 و همچنین نظام نامه انضباطی مصوب هیات مدیره ضروری ، و در صورت عدم رعایت، اقدامات قانونی اعمال خواهد شد.
امید محمودی
رئیس سازمان