هیات نمایندگی دفتر شهرستان قروه معرفی شدند

هیات نمایندگی دفتر  نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان قروه معرفی شدند.

براساس احکام صاده توسط رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مهندس محسن علم خواه بعنوان رئیس، مهندس محمدرضا زارعی نایب رئیس و مهندس صلاح الدین مرادی بعنوان دبیر دفتر نمایندگی شهرستان قروه انتخاب شدند.

در نشستی که دکتر ثابتی و مهندس جباری نمایندگان هیات مدیره حضور داشتند از زحمات و تلاش های هیات رئیسه قبلی این شهرستان مهندس مصیب ورمقانی، مهندس علیرضا میمنت آبادی، مهندس آرمان رضایی تقدیر شد.