هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخاب شدند

مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور گسترده اعضا در سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار شد.

این مجمع با دستور کار ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/6/94 جهت تصمیم گیری، گزارش عملکرد هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان، بررسی پیشنهاد تغییرات اساسنامه هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان،  انتخابات اعضای جدید هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان، انتخابات بازرس صندوق حمایت از اعضا برگزار گردید. 

در جریان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان، هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی انتخابات انتخاب شدند.

در انتخابات هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضا بیش از 25 عضو پروانه دار سازمان اعلام کاندیداتوری کردند.

مهندس سینا ساعد، مهندس شاهرخ گودرزی، مهندس محمدهیمن جنتی، مهندس لقمان فیض اله بیگی بعنوان اعضای اصلی هیات امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان انتخاب شدند.

همچنین مهندس آراز فاروقی بعنوان  بازرس صندوق حمایت از اعضا مجددا انتخاب گردید.