هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران انتخاب شدند

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران را تعیین کردند.

بر اساس انتخابات انجام شده در هیأت مدیره سازمان، اعضای سه نفره هیأت اجرایی و مدیر این شهرستان انتخاب شد.

مهندس قباد ویسی ، خانم مهندس گلاله بختیاری و مهندس مسعود شیروانی بعنوان اعضاء اصلی و مهندس جمشید مظفریان بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

همچنین مهندس قباد ویسی بعنوان مدیر اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان کامیاران انتخاب شد.